Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Samen met de ouders

Communicatie tussen de ouders en de groepsleidsters
De communicatie tussen ouders en de groepsleidsters verloopt open. Er vindt overdracht over het kind plaats aan het begin en eind van de dag. Tijdens de breng- en haalmomenten worden ouders mondeling geïnformeerd over het verloop van de dag. De kinderen op de baby/dreumesgroep hebben nog veelal een individueel eet- en slaapschema. Deze schema’s zijn zichtbaar terug te vinden voor de groepsleidsters van de baby/dreumesgroep. De betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng verhoogt onze kwaliteit.

De groepsleidsters hebben een proactieve houding in de informatie-uitwisseling met ouders. Als er bijvoorbeeld een infectieziekten onder de kinderen heerst, worden ouders hierover zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht door de groepsleidsters van de verschillende stamgroepen. Daarnaast worden zijn via een informatieve brief op de hoogte gesteld over de desbetreffende infectieziekten en de daarbij eventuele genomen maatregelen die genomen moeten worden. Deze informatie zal op elke stamgroep zichtbaar opgehangen worden.

 

 

Voortgangsgesprekken en overdrachtsgesprekken
Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen blijven bespreken met de ouders, nodigen wij twee keer per jaar ouders individueel uit voor een zogeheten tien minuten gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de ontwikkeling van het kind aan de hand van een observatieformulier. Hierbij worden eventuele bijzonderheden besproken. Ouders hebben tijdens dit gesprek ook de gelegenheid om feedback terug te geven over de stamgroep waarop het kind verblijft en eventuele tips voor het kinderdagverblijf. Zoals eerder beschreven stellen wij de betrokkenheid van ouders zeer op prijs.

Mocht een kind eraan toe zijn om over te gaan naar de volgende stamgroep, wordt er door de huidige vaste groepsleidster(s) de mijlpalen observatie uitgevoerd en wordt het overdrachtsformulier ingevuld. Deze mijlpalen observatie en het overdrachtsformulier wordt samen doorbesproken met de: huidige vaste groepsleidster, nieuwe vaste groepsleidster(s) en de ouders van het kind. Eventuele bijzonderheden worden besproken en de daarbij te nemen stappen.

Als het kind vier jaar is of de opvang wordt tussentijds beëindigd, zal er een eindgesprek plaatsvinden. Op deze manier kunnen recente gegevens over het kind en zijn ontwikkeling, meegegeven worden aan het eventuele nieuwe kinderdagverblijf of basisschool waar het kind heen gaat. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de mijlpalen observatie te bespreken met de nieuwe basisschool van het kind. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

De oudergesprekken worden zoveel mogelijk buiten de tijd dat kinderen aanwezig zijn gepland.