Samen met de ouders

Madelief Kinderopvang

Samen met de ouders 

Communicatie tussen de ouders en de groepsleidsters
De communicatie tussen ouders en de groepsleidsters verloopt open. Er vindt overdracht over het kind plaats aan het begin en eind van de dag. Tijdens de breng- en haalmomenten worden ouders mondeling geïnformeerd over het verloop van de dag. De kinderen op de baby/dreumesgroep hebben nog veelal een individueel eet- en slaapschema. Deze schema’s zijn zichtbaar terug te vinden voor de groepsleidsters van de baby/dreumesgroep. De betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng verhoogt onze kwaliteit.

De groepsleidsters hebben een proactieve houding in de informatie-uitwisseling met ouders. Als er bijvoorbeeld een infectieziekte onder de kinderen heerst, worden ouders hierover op de hoogte gebracht door de pedagogisch medewerkers van de verschillende stamgroepen. Daarnaast worden zijn via een informatieve brief op de hoogte gesteld over de desbetreffende infectieziekten en de daarbij eventuele genomen maatregelen die genomen moeten worden. Deze informatie zal op elke stamgroep zichtbaar opgehangen worden en gemaild worden naar alle ouders. 

 

sterren reviews

Jaar eraring

Vestigingen

Voortgangsgesprekken en overdrachtsgesprekken

Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen blijven bespreken met de ouders, nodigen wij twee keer per jaar ouders individueel uit voor een zogeheten tienminutengesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de ontwikkeling van het kind aan de hand van een observatieformulier. Hierbij worden eventuele bijzonderheden besproken. Ouders hebben tijdens dit gesprek ook de gelegenheid om feedback te geven over de stamgroep waarop het kind verblijft en eventuele tips voor het kinderopvang. Zoals eerder beschreven stellen wij de betrokkenheid van ouders zeer op prijs.

Mocht een kind eraan toe zijn om over te gaan naar de volgende stamgroep, wordt er door de vaste pedagogisch medewerker de Cito observatie uitgevoerd en wordt het overdrachtsformulier ingevuld. Er vindt een gesprek plaats met de huidige pedagogisch medewerker, de nieuwe vaste pedagogisch medewerker en de ouders van het kind. De observatie en overdrachtsformulier worden besproken, eventuele bijzonderheden worden tevens benoemd.

Als het kind vier jaar is of de opvang wordt tussentijds beëindigd, zal er een eindgesprek plaatsvinden. Op deze manier kunnen recente gegevens over het kind en zijn ontwikkeling meegegeven worden aan het eventuele nieuwe kinderdagverblijf of basisschool waar het kind heen gaat. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de Cito observatie te bespreken met de nieuwe basisschool van het kind. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

De oudergesprekken worden zoveel mogelijk buiten de tijd dat kinderen aanwezig zijn gepland.

Madelief Kinderopvang

Admiraal de Ruijterweg 436 hs
1055 NE Amsterdam
Tel: 020-4865231
info@madeliefkinderopvang.nl

Jan van Galenstraat 56hs-58 hs
1056 CC Amsterdam
Tel: 020-4897923
janvangalen@madeliefkinderopvang.nl

Wiardi Beckmanstraat 17
1063 TG Amsterdam
Tel: 020-7890420
wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

Volg ons