Veiligheid & Gezondheid 

Madelief Kinderopvang

Veiligheid & Gezondheid

Als kinderopvang willen wij graag een prettige en veilige sfeer creëren en dat kunnen wij door het opstellen van een aantal beschermende factoren. Hieronder worden deze beschermende factoren alvast uitgeligt. Het veiligheid en gezondheid beleid kunt u opvragen bij de locatiemanager.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid kunt u lezen welke maatregelen wij hiervoor genomen hebben.

EHBO

Op onze locatie hebben alle pedagogisch medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat kinder-EHBO.

Verklaring omtrent gedrag

Kinderen verblijven binnen Madelief kinderopvang onder begeleiding van de groepsleidsters die daarvoor opgeleid zijn. Alle groepsleidsters binnen het kinderopvang, moeten voordat zij in loondienst komen, een ‘Verklaring omtrent gedrag’ aanvragen bij de gemeente. Deze verklaring moet elke werknemer inleveren bij de houder van het kinderopvang. Als de houder van het kinderopvang de verklaring heeft ontvangen mag de werknemer officieel in dienst treden.

sterren reviews

Jaar eraring

Vestigingen

Vier- ogen principe

Bij Madelief Kinderopvang hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij beschikken dan ook over een extra beveiligingssysteem. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Wanneer zij aanbellen zijn zij zichtbaar op een beeldscherm die zich naast de knop bevindt om de deur te kunnen openen. De werknemers van Madelief kinderopvang kunnen vanaf de centrale gang en vanaf de beneden verdieping de deur openen. Mochten de groepsleidsters de persoon die aanbelt niet herkennen op het beeldscherm, dan moeten zij naar de voordeur lopen en vragen naar de naam van de persoon en voor wie hij /zij komt. Op deze manier wordt tegengehouden dat personen die niet bekend zijn bij het kinderopvang binnen komen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk gewelden/of kindermishandeling bij een kind op ons kinderopvang, zullen (na intern overleg tussen de groepsleidsters en de houder van het kinderopvang) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden. Deze meldcode is opgesteld vanuit de: Brancheorganisatie Kinderopvang. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (Veilig Thuis). Dit mag zonder toestemming van de ouders indien het welzijn van het kind in het geding is. Kijk voor meer informatie kunt u gaan naar www.020veiligthuis.nl

 

Madelief Kinderopvang

Admiraal de Ruijterweg 436 hs
1055 NE Amsterdam
Tel: 020-4865231
info@madeliefkinderopvang.nl

Jan van Galenstraat 56hs-58 hs
1056 CC Amsterdam
Tel: 020-4897923
janvangalen@madeliefkinderopvang.nl

Wiardi Beckmanstraat 17
1063 TG Amsterdam
Tel: 020-7890420
wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

Volg ons